Målgruppe, vision, mission

​Afgrænsning af tilbudet og dets målgruppe​

Kollektivet Hunderup er et børne- og ungehjem jf. Barnets lov § 43, stk. 3, samt efterværn § 76

Målgruppe

Kollektivet Hunderup er godkendt til at modtage 8 børn/unge i alderen 10-18 år(23).

Godkendelsen omfatter børn og unge der kan udvise følgende problemstillinger:

 • Psykiske, social, adfærdsmæssige og / eller indlæringsmæssige problemer
  ​​Specifikke vanskeligheder hos normalbegavede, herunder omsorgssvigt og midlertidig krisetilstand efter ulykker, tab og traumer.
 • Tilknytnings- og kontaktforstyrrelser.
  ​Personlighedsforstyrrelser, kontaktafvisninger, borderline problematik m.m.

Vi modtager også børn med anden etnisk oprindelse end dansk.

Vi modtager ikke børn og unge med aktiv misbrug. Såfremt misbrug konstateres følges aktivt op på dette bl.a. med tilbud om behandling/afvænning.

De børn og unge, der bor og lever i Kollektivet Hunderup er typisk børn og unge, der kan karakteriseres som ”kulturelt forarmede”, ”omsorgssvigtede”, ”mishandlede” og præget af en opvækst i splittede familier, af en ødelagt skolegang, af kriminalitet, svag jeg følelse, dårlig social integritet.

Kerneydelse

I Kollektivet Hunderup arbejder vi ud fra et humanistisk menneske – og livssyn.

Vi bekender os ikke til bestemte pædagogiske ideologier eller terapeutiske retninger, men tager udgangspunkt i den enkelte.

Vores filosofi er, at børnene, de unge og familiens problem er nuancerede.

Delydelser

Vi er godkendt til efterværn.

Der er mulighed for procentvis indskrivning efter fraflytning. Vi kan desuden i samarbejde med anbringende/handle kommune lave en aftale om personlig rådgiver funktion for fraflyttede unge.

Pædagogiske metoder

Vi arbejder først og fremmest i relationen.

I erkendelse af de problemer vi møder hos vores børn og unge, arbejder vi også adfærdsmodificerende.

Vi mener, at vi som pædagoger kan involvere børnene og de unge i en handlingspræget hverdag, der giver lyst til livet og erfaringer med, det at kunne klare dagliglivets krav og indgå i forpligtende samspil.

Vi arbejder socialpædagogisk med at skabe rammer, aktiviteter og sociale relationer, der giver børnene og de unge den nødvendige omsorg, tryghed samt tillid til fællesskab og egne ressourcer.

Vi opfatter de relationer der skabes i vort levemiljø mellem de voksne, børnene og de unge og mellem børnene og de unge indbyrdes, som af afgørende betydning for den læring der finder sted. Det er vigtigt at børnene og de unge har mulighed for at gøre sig erfaringer med det at skabe og vedligeholde udviklende og støttende sociale relationer.

Relationer der er præget af:

 • Ærlighed
 • Anerkendelse
 • Rummelighed
 • Respekt
 • Tolerance

Endelig skal det nævnes, at vi finder kontinuitet, involvering, omsorg, børn og unges ret til at være børn og unge, samt deres deltagelse i fællesskabet og i de tilbud og udfordringer, som er for børn og unge i det samfund vi nu engang lever i, som afgørende for det pædagogiske miljø, vi forsøger at skabe.

Vision

 • At bevare en fleksibel og rummelig arbejdsplads
 • Hvor samtlige ansatte brænder for sagen og faget
 • Hvor der er et højt fagligt niveau
 • Hvor der er gode udviklings- og uddannelsesmuligheder
 • Hvor der er plads til forskellighed og respekt for den enkelte
 • Hvor faglig og personlig supervision er en væsentlig del af metoden
 • At sikre gode arbejdsvilkår for samtlige ansatte

Når det gør sig gældende, vil det betyde at vi kan tilbyde de unge:

 • Et åbent og fleksibelt hjem
 • Med gode udviklingsmuligheder
 • Hvor den enkelte bliver mødt respektfuldt
 • Bliver anerkendt det han/hun er
 • Hvor hverdagens pædagogik/opdragelse/rammesætning tager udgangspunkt i den enkelte og dennes behov og formåen
 • Hvor der er imødekommenhed og åbenhed overfor den unges familie og nære relationer
 • Hvor samarbejde med den unge og dennes øvrige samarbejdspartnere (sagsbehandler/forvaltning, skole, arbejde, psykolog og øvrige behandlere) er højt prioriteret​
(+45) 23 95 87 23
info@kollektivethunderup.dk